Friday, July 16, 2010

பள்ளிச் செல்லும் மகனே


பள்ளிச் செல்லும் மகனே

தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து

முந்தி யிருப்பச் செயல்.(67)

என்ற வள்ளுவரின் கூற்றுக்கேற்ப அன்புள்ளம் கொண்ட ஒரு தந்தை தன் குழந்தைகள் வாழ்க்கையில்வெற்றி பெற,கல்வி மிக அவசியமென்பதை உணர்த்த தன் வாழ்க்கை அனுபவத்தையே அடிக்கடி தன் குழந்தைகளிடம் கூறக் கேட்டிருப்போம். அப்படி வந்த ஒரு பாடல்தான் இது.தந்தையிடம் அறிவைத்தானே வாங்க முடியும், வாழ்க்கைக்கு பயன் தரும் பல கருத்துக்களை தன்னலம் கருதாமல் சரியான நேரத்தில் தருபவர் தான் தந்தை.ஆகவே தந்தையை மதிப்பவர் மிக உயர்ந்தவரே என்றால் அது மிகையாகாது.


பள்ளிச் செல்லும் மகனே,

கொஞ்ச நேரம் நில்லடா

பாடம் கற்று உயர்வை

உன் நெஞ்சில் கொள்ளடா (2)

மாணவப் பருவம் தானே

மிக அரிய உருவம் தானே

உணர்ந்து சொன்னேன் நானே

காலம் கட த்தாதே வீணே

உயர்வை எண்ணடா தம்பி !

வாழ்வதன் லட்சியம் வெல்ல

உண்மையின் வழியில் செல்வாய்

உள்ளத்தில் வீரம் கொண்டே

வெற்றிக் கனியதை வெல்வாய்

உயர்வை எண்ணடா நாளும் !

உணர்திடு ஓடிடும் தொல்லை

வானந்தான் உனது எல்லை

பறந்து செல்வாய் முன்னே

வந்திடும் வெற்றியும் பின்னே

உயர்ந்து நில்லடா தம்பி !

தமிழ்..,!தமிழச்சி..! என் தாய்..!

தமிழ்..,!தமிழச்சி..!

என் தாய்..!

ஒரு தமிழச்சி கருவினிலே உயிரானேன்

பத்துத் திங்கள் அவளுடலில் உருவானேன்

ஒரு நாளில் புவித் தாயின் கரம் புகுந்தேன்

தூயத் தமிழ் உயிர்காற்றை சுவாசித்தேன்

தமிழமுதம் பருகி நிதம் உடல் வளர்த்தேன்

தலைக் கவிழ்ந்து தவழும்போது ஒலிகேட்டேன்

தாய் இசைக்கும் தாலாட்டில் மொழிகேட்டேன்

செம்மொழியாம் தமிழ்மொழியின் இசைக்கேட்டு

மெய்மறந்தே அவள் மடியில் கண்ணயர்ந்தேன்

என் அன்னை அரவணைப்பில் மகிழ்ந்திருந்தேன்

அவளன்பு நெஞ்சின் ஆசையினை நிறைவேற்ற

தமிழ்ப்பள்ளிக்கூடம் நோக்கி முதலடி யெடுத்தேன்

தமிழ்த் தாயே உந்தனிடம் சரணடைந்தேன்

நீ கொடுத்த உணர்வை யள்ளி பருகியதால்

குருதியெல்லாம் உன்னுருவே வாழுதம்மா

எனதுருவே உனதுருவாய் ஆனபின்பு

பிரிவு என்ற துயரம் என்றும் நமக்கேது

Saturday, July 10, 2010

நம்பிக்கை

நம்பிக்கையோடு காத்திருங்கள் !

எல்லாம் வல்ல,எங்கும் நிறைந்துள்ள, கருணை பொங்கும் இறைவன் !

உங்களைத் தேடி எந்த உருவத்திலும் வரக்கூடும் !

ஆகவே மனிதர்களே !

உங்கள் உள்ளம் என்னும் வீட்டைத் தூய்மைப்படுத்தி,

மலர்கள் தூவி,ஆவலோடு பார்த்திருங்கள் !

நம்பிக்கையோடு காத்திருங்கள்!தூய்மையான நம்பிக்கைகள் என்றும்

வீண் போவதில்லை !


Friday, July 9, 2010

விழிப்பு

வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் பாடங்கள்

வாழ்வின் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு உயிரும் குரு

வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தியானம்

வாழ்வின் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியமும் யோகம்

இவை நான்கும் காட்டும் பாதையே - - - விழிப்பு
இயற்கை


நீங்கள் எளிய இயல்பான வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறபோது,

உங்களுடைய சொந்தப் பொறுப்பில் தானாகவே மேலெழுகிறீர்கள்,

அப்போது உங்களுக்கு யாருடைய உதவியும் தேவைப்படாது,

எளிமையே வழிகாட்டியாக இருக்கும் ;

இயற்கையே கற்றுத் தரும் !!!!!Wednesday, July 7, 2010

THE OMNI PRESENT MAN - THE VALLALAR
True life of Deathlessness

The omnipotent God is eternally existing in two aspects. What all We can see and sense in the external universe is the outer aspect of Him. The cause and effect of this boundless universe is the Inner aspect of Him. Though these two aspects are eternal, the outer - one is visible and ever changing on the other hand the Inner - one is invisible and changeless. From the Inner - most the Almighty power is ever expressing out all to appear, disappear and reappear in the whole universe. The man with all his sense organs, reasoning mind material and mechanical aids is unable to find out either the Outer - most of the universe or the Inner-most of himself. All the sciences and philosophies are trying unsuccessfully to probe towards either extremity. The material scientist's vision is reaching some stellar region while he has actually visited and landed the lunar sphere. The spiritual philosophers and yogis have gone deep into themselves and there they have experienced some Divine mystic power. From this Inner experience of the Self or soul which is permanent, the knowledge of the two aspects of God has come to light.

Nuclear science has given out some atomic energy of electromagnetic forces. But these forces are not Divine. From the nucleus of the material atom when the life energy comes out some physical body is built around that particular atom. Along with that life energy sensuous knowledge too develops and blossoms into intellectual mind in the human life. This mind has been endowed with the reasoning power by which the man is exploring all the outer and inner truths. Here, it is to be known that all the above energies have come out from the nucleus of one atom or other. That life giving atom in man is found out, to be shining from the mid head of the man through out his life time. The mystic atom of life and light is switched on and off by some unknown agent. The higher psychic knowledge of yogis has revealed that the mystic atom is the Divine soul atom of Atman. This soul atom is the Eternal abode or God who is One Supreme. Being existing Omni presently for ever, He is commanding and ruling from this atom for all the creation and destruction in the world.

From the above paragraph it is clear that the soul atom of man is really the Eternal throne of God Himself, His Omnipresent attribute makes Him to express out from everywhere. In any form of expression He projects only very small portion of His Being; but that too comes to realization when the man transcends to that soul plane. There is none but Himself existing Eternally without changing in the innermost and with changing outwardly. Hence, in man too, the soul and living body are really the double expression of God Himself. Till now the man was holding himself to be a physical being of temporary life. Even a yogic philosopher by his unripe soul knowledge was thinking that he was only a soul being brought out to this physical life in order to get the self realization. After that soul realization he merges into it and loses the outer frame. Thus his Divine knowledge and soul experience come to an end. To this soul atom the eternal life is to come through the outer life only. From outside one cannot life as eternal life. Therefore he must at first take his lodging at the soul abode.

The soul atom is common to both God and man. In reality of higher Divine experience, man and God are one and the same. Without clinging to the sensuous life the man is to live a pure life of Divine Love from the Innermost. By His Omni grace this Divine man is entitled to live an Eternal Blessed life. This Eternal life of God is the Divine right of man. To be unaware of this Divine right and passing away ignorantly is not the Will of God.

Death is not the end of the man. In death, only the physical body is lost. After the physical death the soul unfolds its life energy to form another body of new birth in this world. Here, one is to know something about the spirit body and the spiritual world. At the time of death, the outer body begins to decay and dissolve, in the meantime the spirit form that comes out of the corpse continues a ghost life for a longer period. This spirit or ghost may enter in some other body and reveal something nor a holy one of Divine quality. This spirit of a departed person may be guiding its devout followers and worshippers for a long time. But through that medium, no one can get the highest salvation. The true Divine life is to come directly from the Soul itself.

The soul knowledge and life are obtainable only in the physical life of material world. Unless one realizes his Divine soul life in this world he cannot live in Oneness of Him. Therefore he who lives in God will be blessed with immortalization. This is the Deathless life. Without understanding this Eternal Life, all the people of the world are passing on and passing away. The worldly religions are not teaching the humanity about the Supreme Truth of Almighty God, who is Only One for all. The present scientific mechanical life, the religious material life and the physical spiritual life cannot enable the man to obtain the Blessed Eternal Life.

Deathlessness and a Blissful life is the goal of man. This life opens from the soul or Innermost of every one. So it is not bound against any religion. There is no hindrance to any body to live in any circumstance.

People of the world without knowing the most Supreme Divine Truth are imagining and demonstrating many many things about God, Atman, soul and spirit. The religious scriptures, philosophical treatises, scientific theories and all the isms of today have not brought a peaceful and happy life in the world. It is seen that some fast changes are happening in all the life of mankind. The Omni gracious Light of God is spreading on the horizon of the Inner world. This truth of Divine Light has been revealed and realized by our Swami Ramalingam (Thiru Arutprakasa Vallalar of Vadalur). As a Proof of his true realization he has attained immortality. Those who come to abide in the Soul Divine can perceive him and live a life of compassion in Oneness of himself. The old attainment of soul stage is, not at all a death less life. The life that is evolved from that Eternal soul transforms the nature of body to fill up by everlasting light of Grace. Hence the deathlessness to man is the Divine Will and order.ArutperunJothi ArutperunJothi ThaniperunKarunai ArutperunJothi